Az új jelszót elküldtük a megadott e-mail címre!
Hibás ellenőrző kód!
Új felhasználó
Ha Ön még nem rendelkezik felhasználónévvel és jelszóval, kattintson a regisztráció gombra. A regisztráció ingyenes.
Amennyiben elfelejtette a bejelentkezéshez szükséges jelszavát, kérjük adja meg az e-mail címet, amivel regisztrált a vidi.hu oldalra. A rendszer elküldi Önnek e-mailben az új jelszót.
A megadott e-mail címre elküldtük az új jelszó generálásához szükséges linket!
www.fcdac.sk
huen
FC DAC 1904
FC DAC 1904
KukkoniaMOLSt.NicolausTatra BillingOTP BankaMOL Football Academy
Informácie o klube
2014 jún 06.
Informácie o klube

ÚPLNÝ NÁZOV:

                                        Futbalový klub FC DAC 1904 Dunajská Streda

                                        FUTBALOVÝ KLUB FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

SKRÁTENÝ NÁZOV:      

                                        FC DAC 1904

                                        FC DAC 1904 Dunajská Streda

                                        FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA

INTERNET:                  

                                        www.fcdac.sk

FAKTURAČNÁ ADRESA:

                                        Štúrova 1090/7

                                        929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda)

POŠTOVÁ ADRESA:     

                                       Štúrova 1090/7

                                        929 01 Dunaszerdahely (Dunajská Streda)

E-MAIL:                      

 

                                        fcdac@fcdac.sk

TEL.:                      

                                        +421 907 810 737

AKCIONÁRI:                    

                                        Oszkár Világi (90%), mesto Dunajská Streda (10%)

VEDENIE:                   

                                        PaedDr. Tibor Végh (prezident klubu),  vegh@fcdac.sk - predseda predstavenstva

                                        Jan Van Daele - podpredseda predstavenstva

                                        Ing. Slávka Kmeťová - člen predstavenstva

                                        MUDr. Juraj Puha - člen predstavenstva

DOZORNÁ RADA:        

                                        Mgr. Juraj Lépes

                                        František Vangel

                                        Ing. Monika Nagyová

ŠPORTOVÝ RIADITEĽ:  

                                        Jan Van Daele

GENERÁLNY RIADITEĽ:  

                                        Ing. Slávka Kmeťová

TÍMOVÝ MANAŽÉR A-MUŽSTVA:    

                                        Karol Pecze,  pecze@fcdac.sk

MANAŽÉR MLÁDEŽE:    

                                        Mgr. Juraj Lépes,  lepes@fcdac.sk

ŠPORTOVÝ KOORDINÁTOR:                

                                        Martin Tornyai, MBA, tornyai@fcdac.sk

ADMINISTRÁCIA

Vedúca sekretariátu:   

                                        Ing. Nikoletta Szabóová, szaboova@fcdac.sk

Finančný manažér:      

                                        Ing. Mónika Nagyová

Ticketing manažér:   

                                        Mgr. Eszter Takács,  takacs@fcdac.sk

Marketing a sponzoring:      

                                        Róbert Lago, robert.lago@fcdac.sk, tel. +421 917 441 222

Komunikácia a styk s tlačou:    

                                        Mgr. Krisztián Nagy, nagy@fcdac.sk

INTERNET (www.fcdac.sk)

Šéfredaktor:                           

                                        Mgr. Krisztián Nagy,  nagy@fcdac.sk

Bezpečnostný manažér:      

                                        Mgr. Zoltán Herdics,  herdics@fcdac.sk

 

 Identifikačné údaje o právnickej osobe podľa §81, ods. 1 Zákona o športe na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe

V zmysle Čl.3 ods. 1 Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016 k uplatňovaniu §50 ods. 4 písm. a) a §51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

a) názov alebo obchodné meno: FK DAC 1904, a.s.

b) adresa sídla: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda

c) právna forma: akciová spoločnosť

d) identifikačné číslo organizácie: 36233846

e) jedinečný identifikátor osoby: nebol dosiaľ pridelený

f) číslo bankového účtu a príjem a použitie:  SK55 1100 0000 0026 2819 4241

1. príspevku uznanému športu

2. dotácie

3. príspevku na národný športový projekt

4. príspevku na športové poukazy

5. sponzorského

g) adresa elektronickej pošty: fcdac@fcdac.sk

h) druh športovej organizácie: športový klub

i) druh športu: futbal

j) druh vykonávanej športovej činnosti: futbal

k) l) meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu:

Ing. Slávka Kmeťová, generálna riaditeľka a člen predstavenstva, kmetova@fcdac.sk

m) meno a priezvisko kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

n) adresa elektronickej pošty kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu

o) zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: žiadne

p) zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:

Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda

IČO:305383

 

q) výška členského príspevku, ak sa uhrádza: -

r) dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza: 

s) príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz

t) zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: súťaže riadené Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov

u) spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno

v) označenie zdrojovej evidencie: webová stránka fcdac.sk

 

Stav údajov je uvedený ku dňu účinnosti zmluvy o sponzorstve v športe.