Identifikačné údaje o právnickej osobe podľa §81, ods. 1 Zákona o športe na zverejnenie v súvislosti so Zmluvou o sponzorstve v športe

V zmysle Čl.3 ods. 1 Metodického usmernenia MŠVVaŠ č.11/2016 k uplatňovaniu §50 ods. 4 písm. a §51 ods. 1 a 4 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a)názov alebo obchodné meno: FK DAC 1904, a.s.
b)adresa sídla: Štúrova 1090/7, 929 01 Dunajská Streda
c)právna forma: akciová spoločnosť
d)identifikačné číslo organizácie: 36233846
e)jedinečný identifikátor osoby: nebol dosiaľ pridelený
f)číslo bankového účtu a príjem a použitie: SK55 1100 0000 0026 2819 4241
1.príspevku uznanému športu
2.dotácie
3.príspevku na národný športový projekt
4.príspevku na športové poukazy
5.sponzorského
g)adresa elektronickej pošty: fcdac@fcdac.sk
h)druh športovej organizácie: športový klub
i)druh športu: futbal
j)druh vykonávanej športovej činnosti: futbal
k)meno a priezvisko štatutárneho orgánu, adresa elektronickej pošty štatutárneho orgánu:
l)Ing. Slávka Kmeťová, generálna riaditeľka a člen predstavenstva, kmetova@fcdac.sk
m)meno a priezvisko kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu
n)adresa elektronickej pošty kontrolóra: nevznikla povinnosť obsadiť funkciu
o)zoznam fyzických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia a právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii: žiadne
p)zoznam právnických osôb s príslušnosťou k športovej organizácii v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo organizácie, právny titul a dátum vzniku príslušnosti k športovej organizácii:
Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16 929 01 Dunajská Streda
IČO:305383
q)výška členského príspevku, ak sa uhrádza: -
r)dátum úhrady členského príspevku, ak sa uhrádza:
s)príslušnosť k športovým organizáciám: Slovenský futbalový zväz
t)zoznam športových súťaží alebo športových podujatí organizovaných v nasledujúcom kalendárnom roku: súťaže riadené Slovenským futbalovým zväzom a Úniou ligových klubov
u)spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov: áno
v)označenie zdrojovej evidencie: webová stránka fcdac.sk

Stav údajov je uvedený ku dňu účinnosti zmluvy o sponzorstve v športe.